KLEPIERRE KAMERA KAYITLARI AYDINLATMA METNİ 

 

VERİ SORUMLUSU 

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu K:18 Şişli İstanbul” adresinde yer alan Klepierre Gayrimenkul Yönetimi ve Yatırım Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.   

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI 

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; işyeri, AVM, depo içinde ve dışında güvenliğin sağlanması, teslim edilen ürünlerin eksiksiz teslim edilip edilmediğinin kontrol edilmesi kapsamında ve ayrıca Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amacı doğrultusunda işlenebilecektir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI 

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; depo içinde ve dışında güvenliğin sağlanması kapsamında ve ayrıca Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amacı doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

 

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla fiziki ortamda bulunan kapalı devre kameralar ile görüntü elde edilmesi yolu ile, Şirketimizin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI 

 

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarını aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: 

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirket’in “Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu K:18 Şişli İstanbul”” adresine posta yoluyla veya 

KPMTurkiyeKVKK@klepierre.com şirket mailine e-posta göndererek iletebilirsiniz.  

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı şirketimizin genel merkezine posta yoluyla Şirket’e iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bu sitede kullanılan çerezler hakkında

Çerezleri, sitenin performans ve kullanımı hakkında bilgi toplayıp analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak, içerik ve reklamları geliştirmek ve özelleştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi edinin