BAŞVURU FORMU 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz “Büyükdere Cadde No: 185 Kanyon Ofis Bloğu Kat: 18 Şişli/İstanbul”  adresinde yer alan Klepierre Gayrimenkul Yönetimi Ve Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”)  yazılı olarak başvurarak bilgi edinme, ihlal bildirme ve aşağıda sayılan haklarınızı kullanma imkânınız bulunmaktadır.  

AMAÇ 

İşbu başvuru formu ile kişisel verilerinizin;  

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 2. işlenmişse bilgi talep etme,  
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 4. yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,  
 5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,  
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,  
 7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 9. Kanun’a ve ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

  BAŞVURU SÜRECİ 

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir. 

BAŞVURUNUN İÇERİĞİ 

Tarafınızca verilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, Şirketimiz işbu form içeriğinde yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Şirketimiz, veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (örn. nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. 

İSTİSNAİ HALLER 

Öte yandan aşağıda belirtilen hallerin ilgili mevzuat kapsamında olmaması sebebiyle bu konulara ilişkin talep yöneltme hakkı doğmayacaktır: 

 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
 5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

Aşağıdaki durumlarda ise yalnızca oluşan zararın karşılanmasını talep hakkı doğacaktır: 

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 
 3. Kişisel veri işlemenin Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

   

  BAŞVURU YÖNTEMİ 

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi aynı zamanda alışveriş merkezimizin internet sitesinde yer alan işbu Başvuru Formu’nu doldurarak “Esentepe Mahallesi Büyükdere Cadde No: 185 Kanyon Ofis Bloğu Kat: 18 Şişli/İstanbul” adresine gönderebilir ve KPMTurkiyeKVKK@klepierre.com adresinden e-posta ile bizlere yönlendirebilirsiniz. 

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ 

Adı Soyadı: 

 

 

T.C. Kimlik Numarası:  Cep Telefonu:  
E-posta adresi:  Ev Telefonu:  

 

Adres: 

 

 

 

TALEP VE İSTEKLER 

Mevcut Konumunuz  

Çalışan 

Eski Çalışan 

Danışman 

 

Ziyaretçi 

Diğer:   

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birimimiz: 

 

 

 

 Talepleriniz 
Şirketimiz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?  
Kişisel verilerimin işlenme faaliyetleri nelerdir?  
Kişisel verilerimin işlenme amacı nedir?  
Kişisel verilerim yurt içinde veya dışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu?  

Kişisel verilerime ilişkin aşağıda belirttiğim şekilde düzeltme talebim bulunmaktadır. 

(Bu talebinizi düzeltme talebinizin olduğu bilgileri açıkça belirterek ve doğru veya tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ibraz ederek yöneltmeniz gerekmektedir.) 

 

Aşağıda belirttiğim kişisel verilerime ilişkin silme talebim bulunmaktadır. 

(Sebebinin belirtilmesi gerekmektedir.) 

 
Aşağıda belirttiğim kişisel verilerime ilişkin anonimleştirme talebim bulunmaktadır. (Sebebinin belirtilmesi gerekmektedir.) 
Düzeltme ve/veya silme talebimin aşağıda belirtilen kişilere bildirilmesi talebim bulunmaktadır.  

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme talebim bulunmaktadır. 

(Talebin hangi verilere ilişkin olduğunun, sebebinin ve olası aleyhe sonucun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

 
10 

Kişisel verilerimin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle oluşan zararımın giderilmesi talebim bulunmaktadır. 

(Zararın gerekçeli ve belgeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.) 

 

 

 

AÇIKLAMALAR: 

Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi 
 Yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum. 
 Yukarıda belirtmiş olduğum E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

 

İlgili Kişi 

Ad-Soyad                         

Tarih- İmza       

               

Bu sitede kullanılan çerezler hakkında

Çerezleri, sitenin performans ve kullanımı hakkında bilgi toplayıp analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak, içerik ve reklamları geliştirmek ve özelleştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi edinin